పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రలాపించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రలాపించు   క్రియ

అర్థం : బాధ, నొప్పి కలిగినపుడు, తిట్టి, కొట్టి, అవమానించినప్పుడు కళ్లలో నుండి నీళ్ళు వచ్చే ప్రక్రియ

ఉదాహరణ : వాళ్ళ అమ్మ కొట్టిన కారణంగా శ్యాం ఏడుస్తున్నాడు

పర్యాయపదాలు : ఆక్రందించు, ఏడ్చు, కుందు, ఖేదపడు, గొల్లుమను, రోధించు, వాపోవు, విలపించు, వెక్కు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पीड़ा, दुख, सुख, क्रोध,आदि के भावातिरेक में आँख से आँसू गिराना।

अपनी माँ से बिछुड़ने के कारण श्याम रो रहा था।
आँसू बहाना, क्रंदन करना, रुदन करना, रोना

Shed tears because of sadness, rage, or pain.

She cried bitterly when she heard the news of his death.
The girl in the wheelchair wept with frustration when she could not get up the stairs.
cry, weep

ప్రలాపించు పర్యాయపదాలు. ప్రలాపించు అర్థం. pralaapinchu paryaya padalu in Telugu. pralaapinchu paryaya padam.