పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రయోజనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రయోజనం   నామవాచకం

అర్థం : హాని చేయకుండా ఉండుట.

ఉదాహరణ : అందరికి మేలు కలిగే పనినే చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : ఉపకారం, ఉపకృతి, ఉపక్రియ, క్షేమకరం, మేలు, లాభం, సౌఖ్యం, హితం, హితవు

किसी के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से होने वाली किसी की भलाई।

वही काम करें जिसमें सबका हित हो।
कल्याण, फ़ायदा, फायदा, भला, मंगल, हित

Something that aids or promotes well-being.

For the benefit of all.
benefit, welfare

అర్థం : ఒక వస్తువును వాడుకలోనికి తీసుకురావడం.

ఉదాహరణ : ఏదైతే ఉపదేశం ఇస్తావో దానిని ఉపయోగంలోనికి తీసుకురావాలి.

పర్యాయపదాలు : ఉపయోగం, పరమార్థం, ఫలం, ఫలితం, వినియోగం, సార్థకం

किसी वस्तु या बात को उपयोग में लाए जाने की क्रिया या भाव।

यहाँ नशीले पदार्थों का प्रयोग वर्जित है।
अमल, आचरण, इस्तमाल, इस्तेमाल, उपयोग, उपयोजन, काम, कार्य, जोग, प्रयोग, प्रयोजन, ब्योहार, यूज, यूज़, यूस, योग, योजना, विनियोग, विनियोजन, व्यवहार

The act of using.

He warned against the use of narcotic drugs.
Skilled in the utilization of computers.
employment, exercise, usage, use, utilisation, utilization

అర్థం : ఏదైనా కార్యక్రమం చేసిన తర్వాత వచ్చేది

ఉదాహరణ : ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి

किसी काम को आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति या संस्था।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक कौन हैं।
प्रयोजन कर्त्ता, प्रायोजक, प्रायोजन कर्त्ता

Someone who supports or champions something.

patron, sponsor, supporter

ప్రయోజనం పర్యాయపదాలు. ప్రయోజనం అర్థం. prayojanam paryaya padalu in Telugu. prayojanam paryaya padam.