పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రయత్నం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రయత్నం   నామవాచకం

అర్థం : పదే పదే తాననుకున్న పని చేయడం

ఉదాహరణ : విజయం పొందడానికై అతడు చాలా సార్లు ప్రయత్నించాడు.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह कार्य जो कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किया जाए।

सफलता पाने के लिए उसने भरपूर प्रयत्न किया।
प्रयत्न से ही सफलता मिलती है।
ईहा, उजवास, उद्यम, उद्योग, कोशिश, चेष्टा, जतन, जद्दोजहद, जिगीष, जिगीषा, पैरवी, प्रयत्न, प्रयास, मनुष्यकार, यतन, यत्न

Earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something.

Made an effort to cover all the reading material.
Wished him luck in his endeavor.
She gave it a good try.
attempt, effort, endeavor, endeavour, try

ప్రయత్నం   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ప్రయత్నముతోకూడిన.

ఉదాహరణ : ఏపనినైనా ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి

పర్యాయపదాలు : ప్రయత్నపూర్వకంగా, ప్రయత్నించు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रयत्न के साथ।

कोई भी काम प्रयत्नपूर्वक करो।
प्रयत्न से, प्रयत्नतः, प्रयत्नपूर्वक, सायास

In a laborious manner.

Their lives were spent in committee making decisions for others to execute on the basis of data laboriously gathered for them.
laboriously

ప్రయత్నం పర్యాయపదాలు. ప్రయత్నం అర్థం. prayatnam paryaya padalu in Telugu. prayatnam paryaya padam.