పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రమాణం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రమాణం   నామవాచకం

అర్థం : నిజం నిరూపించే ప్రక్రియ

ఉదాహరణ : ఋజువు దొరకకపోవటం వలన అపరాధిగా అయ్యాను.

పర్యాయపదాలు : ఋజువు, సాక్షి

वह कथन या तत्व जिससे कोई बात सिद्ध हो।

सबूत न मिलने के कारण अपराधी बरी हो गया।
इजहार, इज़हार, उपपत्ति, तसदीक, तसदीक़, तस्दीक, तस्दीक़, प्रमाण, शहादत, सबूत, साक्ष्य, सुबूत

Any factual evidence that helps to establish the truth of something.

If you have any proof for what you say, now is the time to produce it.
cogent evidence, proof

అర్థం : ఉష్ణోగ్రత యొక్క కొలత

ఉదాహరణ : ఉష్ణోగ్రత యొక్క ప్రమాణం డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్‍లో వుంటుంది.

कोई ऐसी मात्रा या मान जिसे किसी प्रकार की नाप-जोख के लिए मानक मान लिया गया हो।

तापमान की इकाई डिग्री सेंटीग्रेट है।
इकाई, ईकाई, एकक, यूनिट

Any division of quantity accepted as a standard of measurement or exchange.

The dollar is the United States unit of currency.
A unit of wheat is a bushel.
Change per unit volume.
unit, unit of measurement

ప్రమాణం పర్యాయపదాలు. ప్రమాణం అర్థం. pramaanam paryaya padalu in Telugu. pramaanam paryaya padam.