పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రభువు అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రభువు   నామవాచకం

అర్థం : దేశాన్ని పరిపాలించేవాడు

ఉదాహరణ : త్రేత్రాయుగంలో శ్రీరాముడు అయోధ్యకు రాజు.

పర్యాయపదాలు : ధరణీపతి, నరపాలుడు, నృపాలుడు, నృపుడు, పాలకుడు, పుడమీశుడు, పృధ్వీపతి, భూపతి, భూపాలుడు, మహీపతి, రాజు, విభుడు, స్వామి

A male sovereign. Ruler of a kingdom.

King is responsible for the welfare of the subject.
king, male monarch, raja, rajah, rex

అర్థం : పెద్ద మొగలుల రాజు.

ఉదాహరణ : అనేక మంది చక్రవర్తులు రైతులపైన ఎన్నో ఒత్తిడులు తెచ్చేవారు

పర్యాయపదాలు : అధిపతి, అధీశుడుఛత్రపతి, క్షత్రీయుడు, చక్రవర్తి, నందంతుడు, రాజు

बड़ा मुगल राजा।

कई बादशाह किसानों पर अनेकों प्रकार के कर लाद देते थे।
क़िबलाआलम, किबलाआलम, ताजदार, ताजवर, बादशाह, शाह, सुलतान, सुल्तान

The ruler of a Muslim country (especially of the former Ottoman Empire).

grand turk, sultan

ప్రభువు పర్యాయపదాలు. ప్రభువు అర్థం. prabhuvu paryaya padalu in Telugu. prabhuvu paryaya padam.