పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రపంచం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రపంచం   నామవాచకం

అర్థం : భూలోకం

ఉదాహరణ : ప్రపంచంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ మరణించక తప్పదు.

పర్యాయపదాలు : నరలోకం, మనుజుల లోకం, మనుషుల ప్రపంచం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

అర్థం : మొత్తం లోకం

ఉదాహరణ : ఈనాటి ప్రపంచం డబ్బుల వెనుక పరుగెడుతుంది.

పర్యాయపదాలు : జగత్తు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

संसार में रहने वाले लोग।

महात्मा गाँधी का सम्मान पूरी दुनिया करती है।
मैं इस दुनिया की परवाह नहीं करता।
आज की दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है।
जग, जगत, जगत्, जमाना, जहाँ, जहां, जहान, ज़माना, दुनिया, दुनियाँ, दुनियाँवाले, दुनियावाले, लोक, लोग, वर्ल्ड, विश्व, संसार

People in general considered as a whole.

He is a hero in the eyes of the public.
populace, public, world

అర్థం : పురాణాలను అనుసరించి మొత్తం పదునాలుగు లోకాలున్నాయి

ఉదాహరణ : ధర్మ గ్రంధాన్ని అనుసరించి ఏడు లోకాలు పైన ఏడు లోకాలు కింద ఉన్నాయి.

పర్యాయపదాలు : భువనం, లోకం, విశ్వం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पृथ्वी के ऊपर-नीचे के कुछ कल्पित स्थान, पुराणानुसार जिनकी संख्या चौदह है।

धर्म ग्रंथों के अनुसार सात लोक ऊपर हैं और सात नीचे।
तबक, तबक़, पुर, भुवन, लोक

A place that exists only in imagination. A place said to exist in fictional or religious writings.

fictitious place, imaginary place, mythical place

ప్రపంచం పర్యాయపదాలు. ప్రపంచం అర్థం. prapancham paryaya padalu in Telugu. prapancham paryaya padam.