పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రత్యక్షమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రత్యక్షమైన   విశేషణం

అర్థం : తానే ఏదైన చేయడం

ఉదాహరణ : నీరజ్‍గారు ప్రత్యక్షంగా విని ప్రత్యేకంగా ఆనందించాడు

పర్యాయపదాలు : స్వయంగానైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

आँखों के सामने वाला।

शिक्षक ने छात्रों को प्रत्यक्ष घटना पर आधारित एक निबंध लिखने को कहा।
अन्वक्ष, अपरोक्ष, नयनगोचर, प्रत्यक्ष, समक्ष, साक्षात, साक्षात्

Clearly revealed to the mind or the senses or judgment.

The effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields.
Evident hostility.
Manifest disapproval.
Patent advantages.
Made his meaning plain.
It is plain that he is no reactionary.
In plain view.
A palpable lie.
apparent, evident, manifest, palpable, patent, plain, unmistakable

అర్థం : వ్యతిరేకంగా చెప్పటం

ఉదాహరణ : ఏంటి మీరు ఎప్పుడూ సాధారణమైన మాటలు మాట్లాడరు.

పర్యాయపదాలు : సాధారనమైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जिसमें और किसी प्रकार का अंतर्भाव, फेर या लगाव न हो।

क्या आप कभी सीधी बात नहीं कर सकते।
प्रत्यक्ष, सीधा

ప్రత్యక్షమైన పర్యాయపదాలు. ప్రత్యక్షమైన అర్థం. pratyakshamaina paryaya padalu in Telugu. pratyakshamaina paryaya padam.