పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రతిమ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రతిమ   నామవాచకం

అర్థం : మట్టితో తయారుచేసిన ఆకృతులు

ఉదాహరణ : అతడు ఏరకమైన విగ్రహాన్నయినా తయారుచేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రతిచ్చాయ, ప్రతిరూపం, బొమ్మ, మూర్తి, రూపం, విగ్రహం

किसी की आकृति के अनुरूप गढ़ी हुई आकृति।

वह किसी भी प्रकार की मूर्ति बना लेता है।
अरचा, अर्चा, प्रतिमा, बुत, मूरत, मूर्ति

A sculpture representing a human or animal.

statue

ప్రతిమ   విశేషణం

అర్థం : రూపము ఆకారము ఒకే విధంగా ఉండుట.

ఉదాహరణ : అతను మూడు ప్రతిరూపాలను కొన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : అచ్చు, చాయ, నీడ, ప్రతికృతి, ప్రతిచాయ, ప్రతిబింబం, ప్రతిమానం, ప్రతిరూపం, బింబం, సమరూపం

जो किसी का प्रतिरूप हो या जो रूप, आकार आदि में एक जैसा हो।

उसने तीन प्रतिरूपी मूर्तियाँ खरीदी।
अनुरूपी, प्रतिरूपी, समरूपी

అర్థం : ఒక ఆకృతి వున్నటువంటి

ఉదాహరణ : ఈ గుడిలో భగవంతుడైన శివుడి ప్రతిమ వుంది.

పర్యాయపదాలు : విగ్రహం

मूर्ति के रूप में गढ़ा या बनाया हुआ।

इस मंदिर में भगवान शिव मूर्तित हैं।
मूर्तित

ప్రతిమ పర్యాయపదాలు. ప్రతిమ అర్థం. pratima paryaya padalu in Telugu. pratima paryaya padam.