పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రతిచ్చాయ అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రతిచ్చాయ   నామవాచకం

అర్థం : మట్టితో తయారుచేసిన ఆకృతులు

ఉదాహరణ : అతడు ఏరకమైన విగ్రహాన్నయినా తయారుచేస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : ప్రతిమ, ప్రతిరూపం, బొమ్మ, మూర్తి, రూపం, విగ్రహం

किसी की आकृति के अनुरूप गढ़ी हुई आकृति।

वह किसी भी प्रकार की मूर्ति बना लेता है।
अरचा, अर्चा, प्रतिमा, बुत, मूरत, मूर्ति

A sculpture representing a human or animal.

statue

ప్రతిచ్చాయ పర్యాయపదాలు. ప్రతిచ్చాయ అర్థం. pratichchaaya paryaya padalu in Telugu. pratichchaaya paryaya padam.