పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి ప్రణవమంత్రం అనే పదం యొక్క అర్థం.

ప్రణవమంత్రం   నామవాచకం

అర్థం : శివుని యొక్క నాధం

ఉదాహరణ : అన్ని జపమంత్రాలు ఓం నుండి ప్రారంభమవుతాయి.

పర్యాయపదాలు : ఓం, ఓంకారం, ప్రణవ్

परमात्मा का सूचक शब्द।

सभी जप मंत्र ॐ से आरंभ होते हैं।
ओं, ओंकार, ओम, ओम्, पनव, प्रणव, प्रणवमंत्र,

ప్రణవమంత్రం పర్యాయపదాలు. ప్రణవమంత్రం అర్థం. pranavamantram paryaya padalu in Telugu. pranavamantram paryaya padam.