పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పోవు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పోవు   క్రియ

అర్థం : ప్రవేశించగానే

ఉదాహరణ : అడవిలోకి వెళ్ళగానే నువ్వు అడవి మృగాల బారి నుండి రక్షించుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

होशियार या सावधान होना।

मैं आपको चेतावनी देता हूँ अब आप सावधान हो जाइए।
चेत जाना, चेतना, बचना, सँभलना, संभलना, सतर्क होना, सम्हलना, सावधान होना

Be careful, prudent, or watchful.

Take care when you cross the street!.
take care

అర్థం : చేరవలసిన చోటుకు చేరేపని

ఉదాహరణ : ఇలా రోడ్డుకు అడ్డంగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

फैला होना या उपयोग के रूप में होना।

यह रास्ता कहाँ जाता है।
जाना

Lead, extend, or afford access.

This door goes to the basement.
The road runs South.
go, lead

అర్థం : రంగు, మెరుపు మొదలైనవి ఎక్కువకాలం ఉండకపోవడం

ఉదాహరణ : ఒకసారి ఉతకగానే బట్టల రంగు వెలిసిపోయింది

పర్యాయపదాలు : వెలిసిపోవు, వెళ్ళిపోవు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

रंग, चमक आदि का धीमा पड़ जाना।

एक ही धुलाई में कपड़े का रंग उड़ गया।
उड़ जाना, उड़ना, उतरना, निकलना, फीका पड़ना

అర్థం : పయనించడం

ఉదాహరణ : అతడు కూలీఆ ఇవ్వడానికి మిషన్కు వెళ్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు

అర్థం : ఉండకుండ ఉండటం

ఉదాహరణ : విధ్యుత్ పోయింది

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

नष्ट या समाप्त हो जाना।

उनके आने से मेरी भूख और प्यास चली जाती है।
चला जाना

అర్థం : ఒక చోటినుండి మరొకచోటికి ప్రయాణం చేయడం

ఉదాహరణ : నదిలో పడవ పోతూ ఉంది

పర్యాయపదాలు : కదిలిపోవు, బయలుదేరు, ముందుకుసాగు, వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रवाहित होना।

नदी में नाव चल रही है।
चलना

Be in motion due to some air or water current.

The leaves were blowing in the wind.
The boat drifted on the lake.
The sailboat was adrift on the open sea.
The shipwrecked boat drifted away from the shore.
be adrift, blow, drift, float

అర్థం : లోనికి వెళ్ళుట.

ఉదాహరణ : పాము రంధ్రంలోనికి ప్రవేశించింది.

పర్యాయపదాలు : చొచ్చు, చొరబడు, దూరు, ప్రవేశించు

అర్థం : ఏదైనా భోజ్య వస్తువు ఎక్కువగా తినబడడం

ఉదాహరణ : పెళ్లిలో చాలా లడ్లు ఖర్చయ్యాయి

పర్యాయపదాలు : అయిపోవు, ఖర్చగు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी भोज्य वस्तु का भोगा जाना।

शादी में बहुत लड्डू उड़े।
उड़ना

అర్థం : నడవడం

ఉదాహరణ : పిల్లవాడు తూగుతూ వెళ్ళుతున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पैरों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना।

बच्चा डगमगाते हुए चल रहा है।
चलना

అర్థం : పయనించడం

ఉదాహరణ : ఆ పిల్లలు చేతులు పట్టుకోని వెళ్తున్నారు

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

* कुछ ऐसा करना कि कोई वस्तु आदि काम करे।

वह सिलाई मशीन चला रहा है।
बढ़ई बरमा चला रहा है।
चलाना

चलने में प्रवृत्त करना।

वह बच्चे का हाथ पकड़कर चला रहा है।
चलाना

Cause to operate or function.

This pilot works the controls.
Can you work an electric drill?.
work

అర్థం : ఏదో ఒక ప్రదేశానికి చేరుకోవడం

ఉదాహరణ : నావ నది ఒడ్డుకు పోయింది

పర్యాయపదాలు : చేరుకొను, వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी जगह पर पहुँचना।

नाव नदी के किनारे लग गई।
लगना

Reach a destination, either real or abstract.

We hit Detroit by noon.
The water reached the doorstep.
We barely made it to the finish line.
I have to hit the MAC machine before the weekend starts.
arrive at, attain, gain, hit, make, reach

అర్థం : నాలుగు కాళ్ళ జంతువుల గర్భము నిలువకపోవడం

ఉదాహరణ : ఆవు గర్భం పోయింది

పర్యాయపదాలు : అవ్యవస్థితమగు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

चौपायों का गर्भ न ठहरना।

गाय उलट गई।
उलटना, पलटना

అర్థం : తినే సమయంలో లేదా తిన్న తర్వాత కూడా మరికొంత తినడం

ఉదాహరణ : నేను అంత తినివచ్చాను అయినా మిఠాయి వెళ్తుందినా కడుపు నిండిపోయింది, ఇప్పుడు ఇక కొంచెంకూడా వెళ్లదు

పర్యాయపదాలు : వెళ్ళు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

खाना खाते समय या खाने के बाद भी कुछ और खा सकना।

वैसे तो मैं खा के आया हूँ फिर भी मिठाई चलेगी।
मेरा पेट भर गया है,अब और कुछ भी नहीं चलेगा।
चलना

పోవు పర్యాయపదాలు. పోవు అర్థం. povu paryaya padalu in Telugu. povu paryaya padam.