పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పోలిక అనే పదం యొక్క అర్థం.

పోలిక   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని వస్తువును ఇతర వాటికి సమానముగా చెప్పే క్రియ.

ఉదాహరణ : అందమైన స్త్రీలను చందమామతో పోలుస్తారు

పర్యాయపదాలు : ఉపమా, పోల్చడం

किसी वस्तु,कार्य या गुण को दूसरी वस्तु,कार्य,या गुण के समान बतलाने की क्रिया।

सुंदर स्त्रियों को चाँद की उपमा दी जाती है।
उपमा

Relation based on similarities and differences.

comparison

అర్థం : ఒక దానిని చూచి మరొక్కటి అలాగే తయారుచేయుట.

ఉదాహరణ : విజ్ఞానశాస్త్రవేతలు పక్షుల నమూనా లాగా విమానాలను తయారుచేసినారు.

పర్యాయపదాలు : ఆనవాలు, ఉపమ, చాయ, నమూనా, పోల్చు, మాదిరి, సవరణ

वह जिसे देखकर उसके अनुसार वैसा ही कुछ किया या बनाया जाए।

वैज्ञानिकों ने पक्षियों को नमूना मानकर हवाई जहाज़ का निर्माण किया।
आदर्श, उदाहरण, नमूना, प्रारूप

A model considered worthy of imitation.

The American constitution has provided a pattern for many republics.
pattern

అర్థం : రూపము, రకము, లక్షణములలో సమానత్వము.

ఉదాహరణ : ఈ రెండు వస్తువులలో సామ్యం ఉంది.

పర్యాయపదాలు : సామ్యం

रूप, प्रकार, गुण आदि में समान होने की अवस्था।

इन दोनों वस्तुओं में सादृश्य है।
अनुरूपता, अविरोध, एकरूपता, सदृशता, सदृश्यता, समरूपता, समानता, सरूपता, सरूपत्व, सादृश्य

The quality of being similar or comparable in kind or nature.

There is a remarkable homogeneity between the two companies.
homogeneity, homogeneousness

అర్థం : ఒక వస్తువు లాంటిదిగా కలిగిన మరొక వస్తువు రకము.

ఉదాహరణ : రైతు విత్తానాలను కొనదలచి నమూనాను వేరొక రైతుకు చూపించాడు.

పర్యాయపదాలు : అనుకృతి, నమూన, మాదిరి, మాద్రి

किसी पदार्थ आदि के प्रकार, गुण आदि का परिचय कराने के लिए उसमें से निकाला हुआ थोड़ा अंश।

किसान ने अनाज का नमूना सेठ को दिखाया।
सूर की भाषा की एक बानगी देखिए।
नमूना, प्रतिदर्श, बानगी, सैंपल, सैम्पल

A small part of something intended as representative of the whole.

sample

పోలిక పర్యాయపదాలు. పోలిక అర్థం. polika paryaya padalu in Telugu. polika paryaya padam.