పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పోగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పోగు   నామవాచకం

అర్థం : తాడులోని ఒక పోగు

ఉదాహరణ : బావి నుండి నీరు తోడే సమయములో తాడు యొక్క ఒక పోగు తెగిపోయింది

रस्सी या डोर के कई तारों में का एक तार।

कुँए से पानी निकालते समय डोर की एक लड़ टूट गई।
लड़, लड़ी, लर

A very slender natural or synthetic fiber.

fibril, filament, strand

అర్థం : వస్తువుల సమూహము.

ఉదాహరణ : రాము మరియు శ్యామ ఇద్దరు ధాన్యరాశులను బాగం పంచుకొన్నారు.

పర్యాయపదాలు : కుప్ప, చాలు, ప్రోగు, ప్రోవు, రాశి

एक जैसी वस्तुओं का कुछ ऊँचा समूह।

राम और श्याम के बीच अनाज के ढेर का बँटवारा हुआ।
अंबर, अंबार, अटंबर, अटम, अटा, अटाल, अटाला, अमार, अम्बर, अम्बार, कूट, गंज, घानी, चय, जखीरा, ढेर, प्रसर, राशि, संभार, संश्लिष्ट, समायोग, सम्भार

అర్థం : దూది, పట్టు,ఉన్ని మొదలైనవాటితో పేరి తయారుచేసినటువంటి లావైన పోగు

ఉదాహరణ : పట్టు దారంతో అతను కానుకకు కట్టాడు.

పర్యాయపదాలు : దారం

रूई, रेशम, ऊन आदि का बटकर बनाया हुआ मोटा सूत या तागा।

रेशम की डोरी से उसने उपहार को बाँधा।
डोर, डोरक, डोरी

A line made of twisted fibers or threads.

The bundle was tied with a cord.
cord

పోగు పర్యాయపదాలు. పోగు అర్థం. pogu paryaya padalu in Telugu. pogu paryaya padam.