పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పోగడ్త అనే పదం యొక్క అర్థం.

పోగడ్త   నామవాచకం

అర్థం : ఒకరి గురించి మరోకరు మంచిగా చెప్పటం

ఉదాహరణ : గోపాల్ సాహసంను అందరు ప్రశంసించారు.

పర్యాయపదాలు : ప్రశంస

किसी वस्तु, व्यक्ति, आदि या उनके गुणों या अच्छी बातों के संबंध में कही हुई आदरसूचक बात।

प्रशंसा से सभी खुश और प्रोत्साहित होते हैं।
अभिनंदन, अभिनन्दन, अभिवंदन, अभिवन्दन, अभिवादन, अस्तुति, आशंसा, ईडा, तारीफ, तारीफ़, दाद, पालि, प्रशंसा, प्रशस्ति, प्रस्तुति, बड़ाई, मनीषा, वाहवाही, व्युष्टि, शंस, शस्ति, शाबाशी, श्लाघा, सराहना, स्तुति

An expression of approval and commendation.

He always appreciated praise for his work.
congratulations, extolment, kudos, praise

అర్థం : మంచి గుణాలను మెచ్చుకోవటం

ఉదాహరణ : నేతాజీ యొక్క మంచి గౌరవమర్యాదలు ప్రశంసింపదగినవి.

పర్యాయపదాలు : ప్రశంస

वह जो किसी की प्रशंसा करे।

प्रशंसकों ने नेताजी की खूब आवभगत की।
प्रशंसक, प्रशंसी

An ardent follower and admirer.

buff, devotee, fan, lover

పోగడ్త పర్యాయపదాలు. పోగడ్త అర్థం. pogadta paryaya padalu in Telugu. pogadta paryaya padam.