పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పొగడ్త అనే పదం యొక్క అర్థం.

పొగడ్త   నామవాచకం

అర్థం : మెచ్చుకోవడం

ఉదాహరణ : అతడు తన గురువు పొగడ్తలకు తృప్తి పడలేదు.

పర్యాయపదాలు : ప్రసంస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

यश का बखान या वर्णन।

वह अपने गुरु का गुणगान करते नहीं अघाता है।
अनुकीर्तन, अनुकीर्त्तन, गुणगान

An expression of approval and commendation.

He always appreciated praise for his work.
congratulations, extolment, kudos, praise

అర్థం : నవ విధ భక్తులలో ఒకటి, ఇందులో భక్తుడు దేవుని గుణగణాలను కీర్తిస్తాడు

ఉదాహరణ : మంధిరంలో భక్తులబృంధం ప్రార్ధన చేస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : అభివంధనం, ఆరాధన, వంధనం, స్తుతి, స్త్రోత్రం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

भक्ति के नौ भेदों में से एक, जिसमें उपासक अपने उपास्य देव का गुणगान करता है।

मंदिर में प्रार्थना हो रही है।
अभिवंदन, अभिवंदना, अभिवन्दन, अभिवन्दना, अभिवादन, अरदास, इड़ा, प्रार्थना, वंदन, वंदना, वन्दन, वन्दना, स्तव, स्तुति, स्तोत्र

The act of communicating with a deity (especially as a petition or in adoration or contrition or thanksgiving).

The priest sank to his knees in prayer.
prayer, supplication

అర్థం : ఏవైన మాటలు, సలహాలు మీద ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచడం.

ఉదాహరణ : నా మాటలపై తన ప్రశంస చూడడానికి మాత్రమే.

పర్యాయపదాలు : అభినందనం, ప్రశంస


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी बात,सुझाव आदि पर प्रसन्नता प्रकट करने की क्रिया या भाव।

मेरे वक्तव्य पर उसकी वाहवाही दिखावटी है।
अनुमोदन, आमोदन, वाहवाही

Enthusiastic approval.

The book met with modest acclaim.
He acknowledged the plaudits of the crowd.
They gave him more eclat than he really deserved.
acclaim, acclamation, eclat, plaudit, plaudits

అర్థం : పేరు ప్రతిష్టలు పెరగడం.

ఉదాహరణ : సచిన్ టెండూల్కర్ క్రికెట్ ద్వారా కీర్తి మరియు ధనము రెండింటిని ఆర్జించాడు

పర్యాయపదాలు : కీర్తి, ఖ్యాతి, ప్రఖ్యాతి, ప్రశస్తి, యశస్సు, వాసి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

The state or quality of being widely honored and acclaimed.

celebrity, fame, renown

అర్థం : భగవంతుని స్తుతించు వాక్యములు.

ఉదాహరణ : సన్యాసులు భగవంతుడి గుణగణాలను స్తుతిస్తుంటారు.

పర్యాయపదాలు : నుతి, పొగడిక, ప్రశంస, ప్రశంసనము, శ్లాఘనం, సన్నుతి, స్తుతి, స్తోత్రము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी की प्रशंसा में गाया जानेवाला गीत।

संत लोग हमेशा प्रभु का गुणगान गाते रहते हैं।
अनुकीर्तन, अनुकीर्त्तन, अभ्युतक्रोशनमंत्र, गुणगान, प्रशंसा गीत

Offering words of homage as an act of worship.

They sang a hymn of praise to God.
praise

అర్థం : ఒకరి గుణాలు, కీర్తి గురించి పాటల ద్వారా వర్ణించుట.

ఉదాహరణ : ప్రాచీన కాలంలో రాజులను ప్రశంసిస్తు అనేక కావ్యాలు రచించినారు.

పర్యాయపదాలు : కీర్తి, నుతి, ప్రశంస, మెచ్చుకోలు, స్తుతిస్తు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी के गुण, यश, प्रशंसा आदि का गीत के माध्यम से वर्णन।

प्राचीन काल में बंदीजन अपने राजा-महाराजाओं का यशोगान करते नहीं थकते थे।
कीर्तन, कीर्त्तन, प्रशंसा गायन, यशोगान, वर्णना

పొగడ్త పర్యాయపదాలు. పొగడ్త అర్థం. pogadta paryaya padalu in Telugu. pogadta paryaya padam.