పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పైకి పెరుగు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పైకి పెరుగు   క్రియ

అర్థం : మొదట ఉన్న స్థితికంటే అధికంగా మరింత ఎత్తుకు ఎదగడం

ఉదాహరణ : పాఠశాల పునాది నడుము ఎత్తుకు పెరిగింది

పర్యాయపదాలు : ఎత్తుకు ఎదుగు, ఎత్తుకు పెరుగు, ఎదుగు, పెరుగు

ऐसी स्थिति में होना जिससे विस्तार पहले से अधिक ऊँचाई तक पहुँचे।

पाठशाला की नींव कमर तक उठ चुकी है।
उचना, उठना, ऊँचा होना

Rise up.

The building rose before them.
lift, rear, rise

పైకి పెరుగు పర్యాయపదాలు. పైకి పెరుగు అర్థం. paiki perugu paryaya padalu in Telugu. paiki perugu paryaya padam.