పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పైకిలేచు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పైకిలేచు   క్రియ

అర్థం : నీటిపై రావడం

ఉదాహరణ : వరదలో మునిగి చనిపోయినవారి శవాలు నీటిపై తేలుతున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : తేలు

पानी के ऊपर आना।

बाढ़ में डूबकर मरे हुए लोगों के शव पानी में उतरा रहे हैं।
उतराना

Come to the surface.

come up, rise, rise up, surface

అర్థం : నదిలోని నీటిమట్టం పెరగడం

ఉదాహరణ : వర్షాకాలంలో నదుల్లో నీటిమట్టం పెరుగుతుంది

పర్యాయపదాలు : ఎక్కు, పెరుగు, వృద్ధిచెందు

नदी, पानी आदि का तल ऊँचा होना या बढ़ना।

बरसात में नदी नालों का पानी चढ़ जाता है।
उठना, ऊँचा होना, चढ़ना, बढ़ना

పైకిలేచు పర్యాయపదాలు. పైకిలేచు అర్థం. paikilechu paryaya padalu in Telugu. paikilechu paryaya padam.