ప్రకటనలను తొలగించడానికి దయచేసి లాగిన్ చేయండి.
పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పెద్దచెట్టైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

పెద్దచెట్టైన   విశేషణం

అర్థం : చిన్న వృక్షం కానిది

ఉదాహరణ : మన ప్రజలు విశ్రాంతి తీసుకోవడం కోసం ఒక పెద్ద చెట్తు నీడలో ఆగారు.

जिसमें बहुत अधिक पेड़ हों।

हमलोग आराम करने के लिए एक लख-पेड़े बाग में रुके।
लख-पेड़ा, लखपेड़ा

పెద్దచెట్టైన పర్యాయపదాలు. పెద్దచెట్టైన అర్థం. peddachettaina paryaya padalu in Telugu. peddachettaina paryaya padam.