పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పూలు అనే పదం యొక్క అర్థం.

పూలు   నామవాచకం

అర్థం : మొగ్గలు విచ్చిన స్థితి.

ఉదాహరణ : ఉద్యానవనంలో అనేక రకాల పూలు వికసించినవి.

పర్యాయపదాలు : కుసుమాలు, పువ్వులు, పుష్పాలు, సుమములు

पौधों में वह अंग जो गोल या लंबी पंखुड़ियों का बना होता है और जिसमें फल उत्पन्न करने की शक्ति होती है।

उपवन में तरह-तरह के फूल खिले हुए हैं।
कुसुम, गुल, पीलु, पुष्प, पुष्पक, प्रसूत, प्रसून, प्रसूनक, फुलवा, फूल, मणीवक, वंश, शिगूफ़ा, शिगूफा, सारंग, सुमन

Reproductive organ of angiosperm plants especially one having showy or colorful parts.

bloom, blossom, flower

పూలు పర్యాయపదాలు. పూలు అర్థం. poolu paryaya padalu in Telugu. poolu paryaya padam.