పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పుట్ట అనే పదం యొక్క అర్థం.

పుట్ట   నామవాచకం

అర్థం : చెదలు ఉండే పుట్ట

ఉదాహరణ : చెదలు వరుసలో చెదలపుట్ట నుండి బయటికి వస్తున్నాయి.

పర్యాయపదాలు : చెదపుట్ట

दीमकों के रहने का मिट्टी का भीटा या ढूह।

दीमक पंक्ति में होकर बाँबी से बाहर निकल रही थीं।
बमीठा, बल्मीक, बाँबी, बाँमी, बामी, बाल्मीक, वामलूर, वाल्मीक, विमौट

A mound of earth made by ants as they dig their nest.

anthill, formicary

పుట్ట పర్యాయపదాలు. పుట్ట అర్థం. putta paryaya padalu in Telugu. putta paryaya padam.