పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పిపీలికము అనే పదం యొక్క అర్థం.

పిపీలికము   నామవాచకం

అర్థం : పుట్టలు పెట్టేవి

ఉదాహరణ : మిఠాయి డబ్బా చీమలతో నిండి ఉంది.

పర్యాయపదాలు : చీమ

एक बहुत छोटा कीड़ा जो गुड़, चीनी आदि या मीठी तथा रसीली चीजें खाता है और ज़मीन आदि में गड्ढा करके उसी में अपना घर बनाकर रहता है।

मिठाई का डिब्बा चींटियों से भरा पड़ा है।
चींटियाँ अपने वजन से पचास गुना अधिक भार उठा सकती हैं।
चिंउँटी, चींटी, च्यूँटी, च्यूंटी, पिपीलिका, शतपद

పిపీలికము పర్యాయపదాలు. పిపీలికము అర్థం. pipeelikamu paryaya padalu in Telugu. pipeelikamu paryaya padam.