పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పాపాత్ముడైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

పాపాత్ముడైన   విశేషణం

అర్థం : మోసపు పనులు చేయువాడు.

ఉదాహరణ : అతను పాపియైన వ్యక్తి, ఎందుకంటే ఎప్పుడూ చెడుపనులు చేస్తూవుంటాడు.

పర్యాయపదాలు : దుస్కర్ముడైన, దోషియైన, పాపియైన, పాపిష్టిగల


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

बहुत बड़ा पापी या महापाप करनेवाला।

वह महापापी है, हमेशा दुष्कर्मों में लिप्त रहता है।
पापाधम, पापिष्ठ, महानीच, महापापी

అర్థం : నీచమైన బుద్ధి కలిగి ఉండటం.

ఉదాహరణ : దుర్మార్గుడైన రావణుడు సీతను అపహరించినాడు.

పర్యాయపదాలు : దుర్మతైన, దుర్మార్గమైన, దుర్మార్గుడైన, దుష్టబుద్ధైన, దుష్టుడైన, దుష్పురుషుడైన, దూషకుడైన, నీచుడైన


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जो दुष्ट और नीच प्रकृति का हो।

दुरात्मा रावण ने सीता का हरण किया था।
दुरात्मा, दुष्टचित्त, दुष्टचेता, दुष्टमति, दुष्टात्मा, पापचेता, पापधी, पापबुद्धि, पापमति, पापाशय

అర్థం : పాపాలు చేసేవాడు

ఉదాహరణ : ధర్మ గ్రంధాలలో వర్ణించబడినదేమంటే అప్పుడప్పుడూ భూమిపైన పాపం ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు దేవుడు అవతారమెత్తి పాపంచేసిన వ్యక్తులను సంహరిస్తాడు

పర్యాయపదాలు : అధర్మాత్ముడైన, దోషియైన, నీచుడైన, పతితుడు, పాపకర్ముడైన, పాపి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जो पाप करता हो या पाप करने वाला।

धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब-जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है,तब-तब प्रभु अवतार लेकर पापी व्यक्तियों का संहार कर देते हैं।
अघायु, अघी, अधम, अधर्मात्मा, अधर्मिष्ट, अधर्मी, अधार्मिक, अनाचारी, अपकृष्ट, अपत, अपति, अपमारगी, अपमार्गी, अपराधी, अयाज्य, अवद्य, अवर, अवरव्रत, इतर, कलुष, कुमार्गी, नीच, पतित, पातकी, पापकर्मा, पापकर्मी, पापाचारी, पापात्मा, पापी, पामर, पाष्मा, बीभत्स, मलिन, म्लेच्छ, वीभत्स, हीनव्रत

Having committed unrighteous acts.

A sinful person.
sinful, unholy, wicked

పాపాత్ముడైన పర్యాయపదాలు. పాపాత్ముడైన అర్థం. paapaatmudaina paryaya padalu in Telugu. paapaatmudaina paryaya padam.