పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పాతాళలోకం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పాతాళలోకం   నామవాచకం

అర్థం : భూమికి అత్యంత అడుగున వుండే భూమి

ఉదాహరణ : పాతాళలోకం సమానంగా నరకలోకం వుంటుంది.

पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से छठा।

रसातल की तुलना नरक से की जाती है।
रसा, रसातल

అర్థం : పురాణాన్ని అనుసరించి భూమికి క్రిందనున్న ఏడు లోకాలలో ఆఖరి లోకం

ఉదాహరణ : పాతాళంలో పాములు నివాసం ఉంటాయని నమ్ముతారు.

పర్యాయపదాలు : అధమలోకం, అధోభువనం, దిగువలోకం, నాగపురం, నాగలోకం, నాగవాసం, పాతాళం, పాపజగం, బలిమందిరం, హిబుకం

पुराणानुसार पृथ्वी के नीचे के सात लोकों में से सबसे नीचे का या सातवाँ लोक।

ऐसा माना जाता है कि नागों का पाताल में निवास है।
अधोभुवन, अधोलोक, नागलोक, पाताल, पाताललोक

పాతాళలోకం పర్యాయపదాలు. పాతాళలోకం అర్థం. paataalalokam paryaya padalu in Telugu. paataalalokam paryaya padam.