పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పర్యవేక్షణ అనే పదం యొక్క అర్థం.

పర్యవేక్షణ   నామవాచకం

అర్థం : నిర్ణీత భాగంలోని అన్ని విషయాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని పట్టిపట్టి చూచుట.

ఉదాహరణ : ఈ పని రాముని పర్యవేక్షణలో జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : తనిఖీ, పరిశీలన, పరిశోధన, పరీక్ష, విచారణము, విచితి, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

यह देखने की क्रिया कि सब बातें ठीक हैं या नहीं।

यह काम राम की निगरानी में हो रहा है।
अभिगुप्ति, देख-रेख, देखरेख, नजर, नज़र, निगरानी, निगहबानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, संभार, सम्भार

Attention and management implying responsibility for safety.

He is in the care of a bodyguard.
care, charge, guardianship, tutelage

అర్థం : ఏదేని పని , లేక మాట మరియు వ్యవహారమును చాలా లోతుగా చూచే క్రియ.

ఉదాహరణ : అతను పొలం పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : నిరీక్షణ, పరిశీలన, వీక్షణం

किसी काम, बात या व्यवहार को बारीक़ी से जाँचने की क्रिया।

वह खेत के काम का निरीक्षण कर रहा था।
अवेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, मुआइना, मुआयना, मुलाहज़ा, मुलाहजा, मुलाहिज़ा, मुलाहिजा, वीक्षण

Management by overseeing the performance or operation of a person or group.

oversight, superintendence, supervising, supervision

పర్యవేక్షణ పర్యాయపదాలు. పర్యవేక్షణ అర్థం. paryavekshana paryaya padalu in Telugu. paryavekshana paryaya padam.