పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరీక్ష అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరీక్ష   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని వస్తువు యొక్క గుణ, దోషము మొదలైన వాటిని అనుభవ పూర్వకముగా చూచుట

ఉదాహరణ : తాడుఆట క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే ఆట.

పర్యాయపదాలు : క్షుణ్ణంగా, పరిశీలన

वह प्रयोग जो किसी वस्तु के गुण,दोष आदि का अनुभव करने के लिए हो।

रस्साकशी जोर आजमाइश का खेल है।
अजमाइश, अज़माइश, आजमाइश, आज़माइश

Trying something to find out about it.

A sample for ten days free trial.
A trial of progesterone failed to relieve the pain.
test, trial, trial run, tryout

అర్థం : ఏదేని విషయమునకు సంబంధించి ప్రశ్నలసూచిక

ఉదాహరణ : ఈ పరీక్షలోని అన్ని ప్రశ్నలను నేను వ్రాశాను

किसी विषय से सम्बंधित प्रश्नों की सूची।

इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है।
प्रश्नमाला, प्रश्नावली

A set of questions or exercises evaluating skill or knowledge.

When the test was stolen the professor had to make a new set of questions.
exam, examination, test

అర్థం : నిర్ణీత భాగంలోని అన్ని విషయాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని పట్టిపట్టి చూచుట.

ఉదాహరణ : ఈ పని రాముని పర్యవేక్షణలో జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : తనిఖీ, పరిశీలన, పరిశోధన, పర్యవేక్షణ, విచారణము, విచితి, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

यह देखने की क्रिया कि सब बातें ठीक हैं या नहीं।

यह काम राम की निगरानी में हो रहा है।
अभिगुप्ति, देख-रेख, देखरेख, नजर, नज़र, निगरानी, निगहबानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, संभार, सम्भार

Attention and management implying responsibility for safety.

He is in the care of a bodyguard.
care, charge, guardianship, tutelage

అర్థం : ఏదేని ఒక విషయాన్ని గురించిన నిజాలను తెలుసుకునే పని.

ఉదాహరణ : తహసిల్దారు పల్లెల విచారణకు వస్తున్నారు.

పర్యాయపదాలు : విచారణ

किसी विषय से संबंधित तथ्यों के बारे में छानबीन करने का काम।

तहसीलदार गाँवों की जाँच-पड़ताल करने आ रहे हैं।
गहन तथ्यान्वेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।
अन्वीक्षण, अन्वेषण, ईक्षण, जाँच-पड़ताल, जांच-पड़ताल, जायज़ा, जायजा, तथ्यान्वेषण

The work of inquiring into something thoroughly and systematically.

investigating, investigation

అర్థం : ఉత్తీర్ణత సాధించటానికి పెట్టెది

ఉదాహరణ : సమర్ధ గురువు రామదాసు శిష్యులను పరీక్షించటానికి సింహం యొక్క పాలను తీసుకురమ్మన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : టెస్టు, పరిశీలన, పరిశోధన, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण आदि जानने के लिए अच्छी तरह से देखने या परखने की क्रिया या भाव।

समर्थ गुरु रामदास ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनसे शेरनी का दूध माँगा।
वह हर कसौटी पर खरा उतरा।
अजमाइश, आजमाइश, आज़माइश, कसौटी, जाँच, परख, परीक्षा, मानिटरिंग, मानीटरिंग, मॉनिटरिंग, मॉनीटरिंग

The act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned.

examination, testing

అర్థం : రక్తంలోని లోటుపాట్లును తెలుసుకోవడానికి చేసే పని.

ఉదాహరణ : అతడు నాకు రక్త పరీక్ష చేస్తున్నాడు.

विशेषतः किसी रोग के कारण को जानने के लिए शारीरिक द्रव्यों को जाँचने की क्रिया।

मुझे अपने खून की जाँच करानी है।
चेकअप, जाँच, टेस्ट, परीक्षण

Examination of tissues or liquids from the living body to determine the existence or cause of a disease.

biopsy

అర్థం : వ్యక్తి యొక్క యోగ్యతని, జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నల రూపంలో చేయుపని.

ఉదాహరణ : రామ్ పదోవతరగతి పరీక్ష ఉత్తీర్ణత కొరకు కష్టపడ్డాడు.

పర్యాయపదాలు : పరిక్ష

किसी की योग्यता या ज्ञान को परखने के लिए उससे प्रश्न पूछने की क्रिया जिसके आधार पर उसको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया जाता है।

राम दसवीं की परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है।
इम्तहान, इम्तिहान, एग्ज़ाम, एग्जाम, परीक्षा

The act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned.

examination, testing

అర్థం : పరీక్ష లేక శోధించే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఒక జ్యోతిష్యుడు నా జన్మతిథులను పరిశీలించాడు.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలన, పరిశోధన, పరిశోధనము, విచారము, సంశోధన

परीक्षा लेने, परखने या जाँच करने का काम।

एक ज्योतिषी ने मेरी जन्मकुंडली का परीक्षण किया।
टेस्ट, परीक्षण

The act of testing something.

In the experimental trials the amount of carbon was measured separately.
He called each flip of the coin a new trial.
run, test, trial

పరీక్ష పర్యాయపదాలు. పరీక్ష అర్థం. pareeksha paryaya padalu in Telugu. pareeksha paryaya padam.