పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిశోధించుట అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరిశోధించుట   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని వస్తువులను మనిషి యొక్క మాటలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవడం.

ఉదాహరణ : కొత్త బండిని పరీక్షించడం జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలించుట, పరీక్షించుట, విచారించుట, శోధించుట, సంశోధించుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी वस्तु या व्यक्ति की इस बात की जाँच कि उससे ठीक तरह से काम निकल सकता है या नहीं या जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं।

नई गाड़ी का परीक्षण चल रहा है।
टेस्ट, ट्रायल, परीक्षण

Trying something to find out about it.

A sample for ten days free trial.
A trial of progesterone failed to relieve the pain.
test, trial, trial run, tryout

అర్థం : దీర్ఘాలోచనతో చేసే పని.

ఉదాహరణ : ఈ రోజు సభలో తులసీదాస్ యొక్క రచనలు గూర్చి పరిశోధించారు.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలించుట, పరీక్షించుట, శోధనచేయుట, శోధించుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

विचारपूर्वक निर्णय करने की क्रिया।

आज की संगोष्ठी तुलसीदास की रचनाओं के विवेचन के लिए आयोजित की गई थी।
मीमांसा, विवेचन, विवेचना

The process of giving careful thought to something.

consideration

పరిశోధించుట పర్యాయపదాలు. పరిశోధించుట అర్థం. parishodhinchuta paryaya padalu in Telugu. parishodhinchuta paryaya padam.