పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిశోధన అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరిశోధన   నామవాచకం

అర్థం : దోషములు, తప్పులను సరిచేయు క్రియ.

ఉదాహరణ : పాణిని దేవభాషను పరిష్కరించి దానికి సంస్కృత భాష రూపాన్ని ఇచ్చాడు.

పర్యాయపదాలు : పరిష్కరణ

तेल, शक्कर, धातु आदि की अशुद्धियों को दूर करके ठीक करने की प्रक्रिया।

परिष्करण से उत्तम कोटि की धातु प्राप्त की जाती है।
अपमार्जन, परिमार्जन, परिशोधन, परिष्करण, संस्करण, संस्कार

The act of offering an improvement to replace a mistake. Setting right.

correction, rectification

అర్థం : నిర్ణీత భాగంలోని అన్ని విషయాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని పట్టిపట్టి చూచుట.

ఉదాహరణ : ఈ పని రాముని పర్యవేక్షణలో జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : తనిఖీ, పరిశీలన, పరీక్ష, పర్యవేక్షణ, విచారణము, విచితి, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

यह देखने की क्रिया कि सब बातें ठीक हैं या नहीं।

यह काम राम की निगरानी में हो रहा है।
अभिगुप्ति, देख-रेख, देखरेख, नजर, नज़र, निगरानी, निगहबानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, संभार, सम्भार

Attention and management implying responsibility for safety.

He is in the care of a bodyguard.
care, charge, guardianship, tutelage

అర్థం : ఉత్తీర్ణత సాధించటానికి పెట్టెది

ఉదాహరణ : సమర్ధ గురువు రామదాసు శిష్యులను పరీక్షించటానికి సింహం యొక్క పాలను తీసుకురమ్మన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : టెస్టు, పరిశీలన, పరీక్ష, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण आदि जानने के लिए अच्छी तरह से देखने या परखने की क्रिया या भाव।

समर्थ गुरु रामदास ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनसे शेरनी का दूध माँगा।
वह हर कसौटी पर खरा उतरा।
अजमाइश, आजमाइश, आज़माइश, कसौटी, जाँच, परख, परीक्षा, मानिटरिंग, मानीटरिंग, मॉनिटरिंग, मॉनीटरिंग

The act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned.

examination, testing

అర్థం : పరీక్ష లేక శోధించే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఒక జ్యోతిష్యుడు నా జన్మతిథులను పరిశీలించాడు.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలన, పరిశోధనము, పరీక్ష, విచారము, సంశోధన

परीक्षा लेने, परखने या जाँच करने का काम।

एक ज्योतिषी ने मेरी जन्मकुंडली का परीक्षण किया।
टेस्ट, परीक्षण

The act of testing something.

In the experimental trials the amount of carbon was measured separately.
He called each flip of the coin a new trial.
run, test, trial

అర్థం : క్రొత్త విషయాలను కనుగొనుట.

ఉదాహరణ : రోబోట్ విజ్ఞానం పరిశోధన ఫలితం.

పర్యాయపదాలు : అనుధావనం, అనుసంధానం, అన్వేషణ, పరిశీలన, విచారణం, వెదుకుట, శోధన, సంశోధన

किसी विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का पता लगाने की क्रिया।

रोबोट वैज्ञानिक अनुसंधान की देन है।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेषणा, खोज, गवेषणा, रिसर्च, रीसर्च, शोध, शोधकार्य

Systematic investigation to establish facts.

research

అర్థం : తర్క- వితర్కములను నిశ్చితము చేయు క్రియ

ఉదాహరణ : అతడు కావ్య విశ్లేషణలో నిమగ్నమైపోయాడు.

పర్యాయపదాలు : విశ్లేషణ

अनुमान और तर्क-वितर्क से यह निश्चय करने की क्रिया कि कोई बात वास्तव में कैसी हो।

वह काव्य मीमांसा में लगा हुआ है।
मीमांसा

The act of making up your mind about something.

The burden of decision was his.
He drew his conclusions quickly.
conclusion, decision, determination

పరిశోధన   క్రియా విశేషణం

అర్థం : మంచి పద్ధతిగా చూడుట

ఉదాహరణ : ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పరీక్షించి తీసుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : పరిశీలన, పరీక్షించి

अच्छी तरह देख भाल कर।

किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसे जाँच-परखकर लेनी चाहिए।
जाँच परख कर, जाँच परखकर, जाँच-परख कर, जाँच-परखकर

పరిశోధన పర్యాయపదాలు. పరిశోధన అర్థం. parishodhana paryaya padalu in Telugu. parishodhana paryaya padam.