పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిశీలన అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరిశీలన   నామవాచకం

అర్థం : ఏదేని వస్తువు యొక్క గుణ, దోషము మొదలైన వాటిని అనుభవ పూర్వకముగా చూచుట

ఉదాహరణ : తాడుఆట క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే ఆట.

పర్యాయపదాలు : క్షుణ్ణంగా, పరీక్ష

वह प्रयोग जो किसी वस्तु के गुण,दोष आदि का अनुभव करने के लिए हो।

रस्साकशी जोर आजमाइश का खेल है।
अजमाइश, अज़माइश, आजमाइश, आज़माइश

Trying something to find out about it.

A sample for ten days free trial.
A trial of progesterone failed to relieve the pain.
test, trial, trial run, tryout

అర్థం : ఏదేని సంఘటన లేక విషయాల యొక్క మూలకారణాల లేక రహస్యాలను కనుగొనే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఈ విషయాలను పై అధికారుల ద్వారా పరిశీలన చేయించబడును.

పర్యాయపదాలు : వెదకుట

किसी घटना या विषय के मूल कारणों या रहस्यों का पता लगाने की क्रिया।

इस मामले की छानबीन उच्च अधिकारियों से कराई जायेगी।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अवच्छेद, आकलन, छान-बीन, छानबीन, जाँच, जाँच-पड़ताल, जांच-पड़ताल, तफतीश, तफ़्तीश, तफ्तीश, तहक़ीक़, तहकीक, तहकीकात, परिवीक्षा, पर्येषणा

The work of inquiring into something thoroughly and systematically.

investigating, investigation

అర్థం : నిర్ణీత భాగంలోని అన్ని విషయాలు సరిగ్గా ఉన్నాయా లేవా అని పట్టిపట్టి చూచుట.

ఉదాహరణ : ఈ పని రాముని పర్యవేక్షణలో జరుగుతోంది.

పర్యాయపదాలు : తనిఖీ, పరిశోధన, పరీక్ష, పర్యవేక్షణ, విచారణము, విచితి, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

यह देखने की क्रिया कि सब बातें ठीक हैं या नहीं।

यह काम राम की निगरानी में हो रहा है।
अभिगुप्ति, देख-रेख, देखरेख, नजर, नज़र, निगरानी, निगहबानी, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, संभार, सम्भार

Attention and management implying responsibility for safety.

He is in the care of a bodyguard.
care, charge, guardianship, tutelage

అర్థం : బాగుగా పరీక్షించే క్రియ

ఉదాహరణ : ప్రయోగాలు చేయునపుడు బాగుగా చూసిన పిమ్మటే ముగింపును ఇవ్వాలి.

పర్యాయపదాలు : చూచు, చూచుట

अच्छी तरह जाँच पड़ताल करने के लिए देखने की क्रिया।

प्रयोग करते समय अच्छी तरह अवलोकन करके ही निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए।
अवलोकन, अविलोकन, अवेक्षण, अवेक्षा, दृष्टिपात

A detailed critical inspection.

study, survey

అర్థం : ఉత్తీర్ణత సాధించటానికి పెట్టెది

ఉదాహరణ : సమర్ధ గురువు రామదాసు శిష్యులను పరీక్షించటానికి సింహం యొక్క పాలను తీసుకురమ్మన్నాడు.

పర్యాయపదాలు : టెస్టు, పరిశోధన, పరీక్ష, శోధన, సంశోధన, సమీక్ష

योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण आदि जानने के लिए अच्छी तरह से देखने या परखने की क्रिया या भाव।

समर्थ गुरु रामदास ने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उनसे शेरनी का दूध माँगा।
वह हर कसौटी पर खरा उतरा।
अजमाइश, आजमाइश, आज़माइश, कसौटी, जाँच, परख, परीक्षा, मानिटरिंग, मानीटरिंग, मॉनिटरिंग, मॉनीटरिंग

The act of giving students or candidates a test (as by questions) to determine what they know or have learned.

examination, testing

అర్థం : జనాభా లెక్కలో మన పేరును దేనికైతే నమోదు చేసుకుంటామో

ఉదాహరణ : అతని గుర్తింపునకు తగిన ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి.

పర్యాయపదాలు : గుర్తింపు, తనిఖీ, శోధించు

गुण-दोष का ठीक-ठीक पता लगाने वाली दृष्टि।

उसकी पहचान की दाद देनी चाहिए।
नजर, नज़र, निगाह, परख, पहचान, पहिचान

అర్థం : పరీక్ష లేక శోధించే క్రియ.

ఉదాహరణ : ఒక జ్యోతిష్యుడు నా జన్మతిథులను పరిశీలించాడు.

పర్యాయపదాలు : పరిశోధన, పరిశోధనము, పరీక్ష, విచారము, సంశోధన

परीक्षा लेने, परखने या जाँच करने का काम।

एक ज्योतिषी ने मेरी जन्मकुंडली का परीक्षण किया।
टेस्ट, परीक्षण

The act of testing something.

In the experimental trials the amount of carbon was measured separately.
He called each flip of the coin a new trial.
run, test, trial

అర్థం : క్రొత్త విషయాలను కనుగొనుట.

ఉదాహరణ : రోబోట్ విజ్ఞానం పరిశోధన ఫలితం.

పర్యాయపదాలు : అనుధావనం, అనుసంధానం, అన్వేషణ, పరిశోధన, విచారణం, వెదుకుట, శోధన, సంశోధన

किसी विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उसके संबंध में नई बातों या तथ्यों का पता लगाने की क्रिया।

रोबोट वैज्ञानिक अनुसंधान की देन है।
अनुसंधान, अनुसन्धान, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अन्वेषणा, खोज, गवेषणा, रिसर्च, रीसर्च, शोध, शोधकार्य

Systematic investigation to establish facts.

research

అర్థం : ఏదేని పని , లేక మాట మరియు వ్యవహారమును చాలా లోతుగా చూచే క్రియ.

ఉదాహరణ : అతను పొలం పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : నిరీక్షణ, పర్యవేక్షణ, వీక్షణం

किसी काम, बात या व्यवहार को बारीक़ी से जाँचने की क्रिया।

वह खेत के काम का निरीक्षण कर रहा था।
अवेक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, मुआइना, मुआयना, मुलाहज़ा, मुलाहजा, मुलाहिज़ा, मुलाहिजा, वीक्षण

Management by overseeing the performance or operation of a person or group.

oversight, superintendence, supervising, supervision

పరిశీలన   క్రియా విశేషణం

అర్థం : మంచి పద్ధతిగా చూడుట

ఉదాహరణ : ఒక వస్తువును కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పరీక్షించి తీసుకోవాలి.

పర్యాయపదాలు : పరిశోధన, పరీక్షించి

अच्छी तरह देख भाल कर।

किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसे जाँच-परखकर लेनी चाहिए।
जाँच परख कर, जाँच परखकर, जाँच-परख कर, जाँच-परखकर

పరిశీలన పర్యాయపదాలు. పరిశీలన అర్థం. parisheelana paryaya padalu in Telugu. parisheelana paryaya padam.