పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరివారం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరివారం   నామవాచకం

అర్థం : మన ఇంటికి సంబంధించిన మనుషులు

ఉదాహరణ : నా బంధువులతో పాటు కూర్చొని అన్నం తింటున్నాను.

పర్యాయపదాలు : చుట్టాలు, బంధువులు


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक घर के लोग या एक ही कर्ता के अधीन या संरक्षण में रहने वाले लोग।

मेरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है।
अभिजन, कुटुंब, कुटुम्ब, कुनबा, कुरमा, घर, परिवार, परिवारजन, फैमली, फैमिली

A social unit living together.

He moved his family to Virginia.
It was a good Christian household.
I waited until the whole house was asleep.
The teacher asked how many people made up his home.
The family refused to accept his will.
family, home, house, household, menage

పరివారం పర్యాయపదాలు. పరివారం అర్థం. parivaaram paryaya padalu in Telugu. parivaaram paryaya padam.