పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిరక్షణ అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరిరక్షణ   నామవాచకం

అర్థం : తన శక్తిసామర్థ్యాలను అధికారాన్ని ఉపయోగించి చూపించేది.

ఉదాహరణ : ఇందిరాగాంధీ 1975లో తన అధికారములో అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చింది.

పర్యాయపదాలు : అధికారము, ఏలుబడిలో, పాలన, శాసనము

वह शक्ति जो अधिकार,बल या सामर्थ्य का उपभोग करके अपना काम करती हो।

इन्दिरा गाँधी ने उन्नीस सौ पचहत्तर में अपनी सत्ता के दौरान आपात काल की घोषणा की थीं।
प्रभुत्व, शासन, सत्ता, स्वामित्व, हुकूमत

The power or right to give orders or make decisions.

He has the authority to issue warrants.
Deputies are given authorization to make arrests.
A place of potency in the state.
authorisation, authority, authorization, dominance, potency, say-so

అర్థం : ఏదైన వస్తువును బలపూర్వకంగా లోబరుచుకొనుట.

ఉదాహరణ : సైనికులు రక్షణ ఏర్పాటును తమ అధికారంతో చేశారు .

పర్యాయపదాలు : అధికారం, పెత్తనం, వశం

किसी वस्तु या संपत्ति आदि पर होने वाला बलपूर्वक स्वामित्व।

अब किले पर सैनिकों का क़ब्ज़ा है।
अख़्तियार, अख्तियार, अधिकार, आधिपत्य, इख़्तियार, इख्तियार, इमकान, कब्ज़ा, कब्जा, क़ब्ज़ा, काबू, दावा, वश, संरक्षण, हक, हक़

The act of forcibly dispossessing an owner of property.

capture, gaining control, seizure

పరిరక్షణ పర్యాయపదాలు. పరిరక్షణ అర్థం. parirakshana paryaya padalu in Telugu. parirakshana paryaya padam.