పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిచయం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరిచయం   నామవాచకం

అర్థం : రేడియో, దూరదర్శన్ మొదలగు వాటిలో ప్రముఖ వ్యక్తులతో కలయిక

ఉదాహరణ : ఈ రోజు మాటీవీ లో ముఖ్యమంత్రితో ముఖాముఖి కార్యక్రమం ప్రసారమౌతుంది.

పర్యాయపదాలు : ముఖాముఖి


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

रेडियो, दूरदर्शन पर या पत्रों आदि में प्रकाशित करने के किसी विशिष्ट व्यक्ति से कराई जानेवाली भेंट तथा वार्ता।

आज दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री जी की भेंट-वार्ता का प्रसारण किया जाएगा।
भेंट, भेंट वार्ता, भेंट-वार्ता, भेंटवार्ता, साक्षात्कार

అర్థం : రక్తసంబంధం కానిది

ఉదాహరణ : స్నేహంలో స్వార్థానికి స్థానం లేదు. హనుమంతుడు రాముడికి మరియు సుగ్రీవుడికి స్నేహం కుదిరించాడు.

పర్యాయపదాలు : అచ్చికబుచ్చిక, కూర్మి, చెలికారం, చెలితనం, చెలిమి, జోడు, తోడు, నంటు, నెమ్మి, నెయ్యం, నెయ్యమి, నెయ్యము, నేస్తం, పొంతం, పొంతనం, పొంతువ, పొందు, పొత్తు, పోరామి, ప్రయ్యం, ప్రియం, ప్రియత, ప్రియత్వం, ప్రేమ, ప్రేముడి, బాంధవం, మిత్రత, మైత్రం, మైత్రి, వాత్సల్యం, సంగడం, సంగడి, సంగడీనితనం, సంఘాతం, సంసర్గం, సఖ్యం, సగొష్టి, సమాగమం, సమ్సత్తి, సహచర్యం, సహచారం, సహవసతి, సహవాసం, సహిత్వ, సాంగత్యం, సాగతం, సాచివ్యం, సాధనం, సామరస్యం, సావాసం, సౌఖ్యం, సౌరభం, సౌహార్థ్యం, సౌహిత్యం, స్నేహం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

दोस्तों या मित्रों में होने वाला पारस्परिक संबंध।

दोस्ती में स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए।
हनुमान ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई।
इखलास, इख़्तिलात, इख्तिलात, इठाई, इष्टता, ईठि, उलफत, उलफ़त, उल्फत, उल्फ़त, दोस्तदारी, दोस्ती, बंधुता, मिताई, मित्रता, मुआफकत, मुआफ़िक़त, मुआफिकत, मेल, मैत्री, याराना, यारी, रफ़ाकत, रफाकत, वास्ता, सौहार्द, सौहार्द्य

అర్థం : -ఒకరితో ఒకరికి తెలిసి ఉండటం.

ఉదాహరణ : రాగి యొక్క పరిచయం రాతియుగంలోనే జరిగింది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

पहचानने की क्रिया या भाव।

उसे मूँग और मसूर की पहचान नहीं है।
अभिज्ञा, अभिज्ञान, पहचान, पहिचान

The process of recognizing something or someone by remembering.

A politician whose recall of names was as remarkable as his recognition of faces.
Experimental psychologists measure the elapsed time from the onset of the stimulus to its recognition by the observer.
identification, recognition

అర్థం : ఒకరి గురించి తెలుసుకోవడం

ఉదాహరణ : శ్యామ్‍కు పెద్ద మనుషులతో పరిచయం వుంది.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी से जान पहचान होने की अवस्था या भाव।

हमारा और आपका परिचय तो बहुत पुराना है।
आशनाई, जान-पहचान, जान-पहिचान, परिचय, पहचान, पहिचान, वाक़िफ़यत, वाक़िफ़ियत, वाकिफयत, वाकिफियत

A relationship less intimate than friendship.

acquaintance, acquaintanceship

పరిచయం పర్యాయపదాలు. పరిచయం అర్థం. parichayam paryaya padalu in Telugu. parichayam paryaya padam.