పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరిగెత్తించు అనే పదం యొక్క అర్థం.

అర్థం : వున్నచోటనుండి వెళ్ళగొట్టడం

ఉదాహరణ : రైతు కంకుల మీద వున్న పక్షులను పిల్లల చేత తరిమించాడు.

పర్యాయపదాలు : తరిమించు

उड़ाने का कार्य दूसरे से कराना।

किसान ने मक्का खा रहे पक्षियों को बच्चों से उड़ावाया।
उड़वाना

అర్థం : ఇతరులను పరుగులుతీసే విధంగా చేయడం

ఉదాహరణ : కుక్క పిల్లిని పరిగెత్తిస్తున్నాడు.

పర్యాయపదాలు : పరుగెత్తించు

दूसरे को दौड़ने या भागने में प्रवृत्त करना।

कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है।
दौड़ाना, भगाना

Go after with the intent to catch.

The policeman chased the mugger down the alley.
The dog chased the rabbit.
chase, chase after, dog, give chase, go after, tag, tail, track, trail

పరిగెత్తించు పర్యాయపదాలు. పరిగెత్తించు అర్థం. parigettinchu paryaya padalu in Telugu. parigettinchu paryaya padam.