పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పరికిణీ అనే పదం యొక్క అర్థం.

పరికిణీ   నామవాచకం

అర్థం : ఒక రకమైన పరికిణీ అది కుచ్చెళ్ళు ఎక్కువగా వుండేది

ఉదాహరణ : ఘాఘ్రా నడుము నుండి కాలి మడమ వరకు వుంటుంది.

పర్యాయపదాలు : ఘాఘ్రా, పావడ


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

एक चुननदार और घेरदार पहनावा जिसे स्त्रियाँ कमर से पहनती हैं।

घाघरा कमर से एड़ी तक होता है।
घघरा, घाँघरा, घाघरा

A garment hanging from the waist. Worn mainly by girls and women.

skirt

పరికిణీ పర్యాయపదాలు. పరికిణీ అర్థం. parikinee paryaya padalu in Telugu. parikinee paryaya padam.