పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పద్యాలతో కూడిన అనే పదం యొక్క అర్థం.

పద్యాలతో కూడిన   విశేషణం

అర్థం : పద్య రూపములో తయారైనటువంటి

ఉదాహరణ : రా‍మ్‍చరిత్‍మానస్ ఒక పద్యాలతో కూడిన కృత్యము

పర్యాయపదాలు : పద్యములలో ఉన్న, పద్యాత్మకమైన

पद्य के रूप में बना हुआ।

रामचरित मानस एक पद्यात्मक कृति है।
छंदबद्ध, छंदात्मक, छंदोबद्ध, छन्दबद्ध, छन्दोबद्ध, पद्यात्मक

The rhythmic arrangement of syllables.

measured, metric, metrical

పద్యాలతో కూడిన పర్యాయపదాలు. పద్యాలతో కూడిన అర్థం. padyaalato koodina paryaya padalu in Telugu. padyaalato koodina paryaya padam.