పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పద్యములలో ఉన్న అనే పదం యొక్క అర్థం.

పద్యములలో ఉన్న   విశేషణం

అర్థం : పద్య రూపములో తయారైనటువంటి

ఉదాహరణ : రా‍మ్‍చరిత్‍మానస్ ఒక పద్యాలతో కూడిన కృత్యము

పర్యాయపదాలు : పద్యాత్మకమైన, పద్యాలతో కూడిన

पद्य के रूप में बना हुआ।

रामचरित मानस एक पद्यात्मक कृति है।
छंदबद्ध, छंदात्मक, छंदोबद्ध, छन्दबद्ध, छन्दोबद्ध, पद्यात्मक

The rhythmic arrangement of syllables.

measured, metric, metrical

పద్యములలో ఉన్న పర్యాయపదాలు. పద్యములలో ఉన్న అర్థం. padyamulalo unna paryaya padalu in Telugu. padyamulalo unna paryaya padam.