పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పద్ధతిగా అనే పదం యొక్క అర్థం.

పద్ధతిగా   క్రియా విశేషణం

అర్థం : లోటుపాట్లు లేకుండా వుండటం

ఉదాహరణ : నా వ్యవసాయం సరైన విధంగా సాగుతుంది.

పర్యాయపదాలు : మంచిగా, సరైన విధంగా

लाभप्रद ढंग से या इस प्रकार से कि लाभ हो।

मेरा व्यवसाय ठीक-ठाक चल रहा है।
अच्छा, ठीक, ठीक ठाक, ठीक-ठाक, ठीकठाक, बढ़िया

In a manner affording benefit or advantage.

She married well.
The children were settled advantageously in Seattle.
advantageously, well

అర్థం : సరైన విధంగా

ఉదాహరణ : ఏ పనైన పద్ధతిగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : చక్కగా, సక్రమంగా

In a systematic or consistent manner.

They systematically excluded women.
consistently, systematically

పద్ధతిగా పర్యాయపదాలు. పద్ధతిగా అర్థం. paddhatigaa paryaya padalu in Telugu. paddhatigaa paryaya padam.