పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పద్దతి ప్రకారము అనే పదం యొక్క అర్థం.

పద్దతి ప్రకారము   క్రియా విశేషణం

అర్థం : ఒక నిర్ణీత విధముగా

ఉదాహరణ : ఈ పని నియమానుసారముగా చేయాలి.

పర్యాయపదాలు : చట్టప్రకారముగా, నియమము ప్రకారము, నియమానుసారముగా

विधान या नियमों के अनुरूप, अनुमत या मान्यता प्राप्त।

यह काम विधिपूर्वक हो जाना चाहिए।
न्यायालय ने उसकी हिरासत को विधिवत् ठहराया है।
क़ायदे से, ढंग से, तरीक़े से, नियमानुसार, बतौर, बा-जाब्ता, बाक़ाइदा, बाक़ायदा, बाकाइदा, बाकायदा, यथानियम, यथाविधि, विधिपूर्वक, विधिमान्य, विधिवत, विधिवत्, विधिसङ्गत, विधिसम्मत

In a methodical manner.

She worked methodically.
methodically

పద్దతి ప్రకారము పర్యాయపదాలు. పద్దతి ప్రకారము అర్థం. paddati prakaaramu paryaya padalu in Telugu. paddati prakaaramu paryaya padam.