పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పతనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పతనం   నామవాచకం

అర్థం : సమాప్తము అయ్యే భావన.

ఉదాహరణ : కలియుగం యొక్క అంతము తప్పనిసరి.

పర్యాయపదాలు : అంతము, నాశనం, నిర్మూలం, విధ్వంసం, వినాశనం

అర్థం : పై నుండి కిందికి నెట్టేయడం

ఉదాహరణ : కొదరు ప్రజలు పతనం చేయడంలో సంతోషపడతారు.

పర్యాయపదాలు : కూలద్రోయడం, పడగొట్టడం

नीचे की ओर खींचने या गिराने की क्रिया।

यंत्र का अपकर्षण सातवें मंजिल से तीसरे मंजिल में किया गया।
अपकर्ष, अपकर्षण

Changing to a lower state (a less respected state).

debasement, degradation

అర్థం : గొప్ప స్థితి నుండి నీచమైన స్థితికి రావడం.

ఉదాహరణ : చెడ్డవారు త్వరగా నాశనము అవుతారు.

పర్యాయపదాలు : నాశనం

उन्नत अवस्था, वैभव, ऊँचे पद, मर्यादा आदि से गिरकर बहुत नीचे स्तर पर आने की क्रिया।

दुर्गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है।
अधःपतन, अधःपात, अधोगति, अधोगमन, अधोपतन, अपकर्षण, अपध्वंस, अपभ्रंश, अभिपतन, अवक्रांति, अवक्रान्ति, अवक्षेपण, अवनति, अवपतन, अवपात, अवरोहण, आपात, इस्क़ात, इस्कात, गिराव, च्युति, निपात, पतन, मोक्ष

A condition inferior to an earlier condition. A gradual falling off from a better state.

declination, decline

పతనం పర్యాయపదాలు. పతనం అర్థం. patanam paryaya padalu in Telugu. patanam paryaya padam.