పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పడిపోవడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పడిపోవడం   నామవాచకం

అర్థం : కింది స్థాయికి రావడం

ఉదాహరణ : రోజు రోజుకు రూపాయి విలువ పడిపోతోంది.

పర్యాయపదాలు : తగ్గిపోవడం

विनिमय के सिक्कों आदि का मूल्य अथवा दर घटाकर कम करने की क्रिया।

दिनों-दिन रुपये का अवमूल्यन हो रहा है।
अवमूल्यन

An official lowering of a nation's currency. A decrease in the value of a country's currency relative to that of foreign countries.

devaluation

అర్థం : చేతిలో నుండి జారడం

ఉదాహరణ : అతను ఇంటిపైకప్పు నుండి పడిపోవడం ఎవరూ చూడలేదు.

गिरने की क्रिया।

छत पर से उसका गिरना किसी ने नहीं देखा।
आपात, गिरना, गिराव, पात

A movement downward.

The rise and fall of the tides.
fall

పడిపోవడం పర్యాయపదాలు. పడిపోవడం అర్థం. padipovadam paryaya padalu in Telugu. padipovadam paryaya padam.