పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పడగొట్టడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పడగొట్టడం   నామవాచకం

అర్థం : పై నుండి కిందికి నెట్టేయడం

ఉదాహరణ : కొదరు ప్రజలు పతనం చేయడంలో సంతోషపడతారు.

పర్యాయపదాలు : కూలద్రోయడం, పతనం

नीचे की ओर खींचने या गिराने की क्रिया।

यंत्र का अपकर्षण सातवें मंजिल से तीसरे मंजिल में किया गया।
अपकर्ष, अपकर्षण

Changing to a lower state (a less respected state).

debasement, degradation

పడగొట్టడం పర్యాయపదాలు. పడగొట్టడం అర్థం. padagottadam paryaya padalu in Telugu. padagottadam paryaya padam.