పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పగడం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పగడం   నామవాచకం

అర్థం : రత్నాలు, ముత్యాలతో పాటు ఉండే ఒక వస్తువు

ఉదాహరణ : పగడము ఒక విలువైన రత్నం.

The hard stony skeleton of a Mediterranean coral that has a delicate red or pink color and is used for jewelry.

coral, precious coral, red coral

పగడం పర్యాయపదాలు. పగడం అర్థం. pagadam paryaya padalu in Telugu. pagadam paryaya padam.