పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి పక్షం అనే పదం యొక్క అర్థం.

పక్షం   నామవాచకం

అర్థం : ముప్పైరోజుల కాలం

ఉదాహరణ : భగవంతుడైన కృష్ణుడి యొక్క జన్మ కృష్ణపక్షంలోని అష్టమి రోజు జరిగింది.

పర్యాయపదాలు : నెల, మాసం

चान्द्रमास के पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के दो विभागों में से कोई एक भाग।

भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था।
पक्ष, पख, पखवाड़ा, पखवारा, पाख

అర్థం : ఒకరి వైపు మద్దతు తెలపడం

ఉదాహరణ : మీరు ఏ పక్షంలో ఉన్నారు

పర్యాయపదాలు : వైపు

किसी विषय के दो या अधिक परस्पर विरोधी तत्वों, सिद्धांतों अथवा दलों में से कोई एक।

आप किस पक्ष में हैं?
पक्ष

An aspect of something (as contrasted with some other implied aspect).

He was on the heavy side.
He is on the purchasing side of the business.
It brought out his better side.
side

అర్థం : -ఏదైనా వస్తువు విషయంలో లేదా ఒక విషయంపై విభిన్న విచారణలు.

ఉదాహరణ : -భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో విభిన్న పక్షాలపై అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

किसी वस्तु के विषय में उन बातों में से एक जिस पर पृथक-पृथक विचार किया जा सकता हो या करने का प्रयोजन हो।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।
पक्ष, पहलू

A distinct feature or element in a problem.

He studied every facet of the question.
aspect, facet

అర్థం : తరపున

ఉదాహరణ : మీరు ముందు మీ పక్షానికి చెందిన వారిని న్యాయమూర్తి ముందుంచండి.

वह बात जिसे कोई सिद्ध करना चाहता हो तथा जिसका किसी ओर से विरोध होता या हो सकता हो।

आप पहले अपना पक्ष जज के सामने रखिए।
पक्ष

An opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute.

There are two sides to every question.
position, side

పక్షం పర్యాయపదాలు. పక్షం అర్థం. paksham paryaya padalu in Telugu. paksham paryaya padam.