పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నైపుణ్యమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

నైపుణ్యమైన   విశేషణం

అర్థం : ఏదైన పని చేయటానికి విశేషమైన అర్హత కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : అర్జునుడు ధనుర్విద్యలో ప్రవీణుడు.

పర్యాయపదాలు : కౌశల్యం, చతురత, నిపుణత, నెరువరి, నేర్పరితనం, ప్రవీణత, ప్రావీణ్యం, సామర్ధ్యం

Highly skilled.

An accomplished pianist.
A complete musician.
accomplished, complete

నైపుణ్యమైన పర్యాయపదాలు. నైపుణ్యమైన అర్థం. naipunyamaina paryaya padalu in Telugu. naipunyamaina paryaya padam.