పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నేస్తము అనే పదం యొక్క అర్థం.

నేస్తము   విశేషణం

అర్థం : స్నేహం కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : ఆపద సమయంలో మిత్రులుగల వ్యక్తికి అతని మిత్రులు సహాయం చేస్తారు

పర్యాయపదాలు : మిత్రుడు, స్నేహితుడు

जिसके मित्र हों।

कुसमय में मित्रवान व्यक्ति की सहायता उसके मित्र किया करते हैं।
मित्रवान, मित्रवान्, समित्र, ससखा

నేస్తము పర్యాయపదాలు. నేస్తము అర్థం. nestamu paryaya padalu in Telugu. nestamu paryaya padam.