పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నేర్పరితనం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నేర్పరితనం   నామవాచకం

అర్థం : ప్రావీణ్యుడయ్యే స్థితి లేక భావము

ఉదాహరణ : వృక్షశాస్త్రం లో రాము యొక్క ప్రావీణ్యం అందరిని ప్రభావితం చేస్తుంది.

పర్యాయపదాలు : చతురత్వం, చాతుర్యం, జాణతనం, దిట్టతనం, నిపుణత్వం, నేర్పు, నైపుణ్యం, ప్రావీణ్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

विशेषज्ञ होने की अवस्था या भाव।

वनस्पति विज्ञान में राम की विशेषज्ञता सबको प्रभावित करती है।
विशेषज्ञता

The special line of work you have adopted as your career.

His specialization is gastroenterology.
specialisation, specialism, speciality, specialization, specialty

నేర్పరితనం   విశేషణం

అర్థం : ఏదైన పని చేయటానికి విశేషమైన అర్హత కలిగి ఉండుట.

ఉదాహరణ : అర్జునుడు ధనుర్విద్యలో ప్రవీణుడు.

పర్యాయపదాలు : కౌశల్యం, చతురత, నిపుణత, నెరువరి, నైపుణ్యమైన, ప్రవీణత, ప్రావీణ్యం, సామర్ధ్యం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

Highly skilled.

An accomplished pianist.
A complete musician.
accomplished, complete

నేర్పరితనం పర్యాయపదాలు. నేర్పరితనం అర్థం. nerparitanam paryaya padalu in Telugu. nerparitanam paryaya padam.