పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నెమలి ఫించం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నెమలి ఫించం   నామవాచకం

అర్థం : నెమలి తోకలో వుండే ఈక

ఉదాహరణ : ఈ విసనకర్ర నెమలి ఫించంతో చేసింది.

పర్యాయపదాలు : నెమలి

मोर की पूँछ।

यह पंखा मोर पूँछ से बना है।
कलाप, पैंच, मोर पूँछ, मोरपुच्छ, शिखंड

Feather growing from the tail (uropygium) of a bird.

tail feather

నెమలి ఫించం పర్యాయపదాలు. నెమలి ఫించం అర్థం. nemali phincham paryaya padalu in Telugu. nemali phincham paryaya padam.