పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నెత్తురు అనే పదం యొక్క అర్థం.

నెత్తురు   నామవాచకం

అర్థం : గుండే నుండి శరీరంకు సరఫర అయ్యేది

ఉదాహరణ : సైనికుడికి శరీరం నుంచి రక్తం ప్రవహిస్తున్నా కూడా మైదానంలోనే నిలబడు ఉన్నారు

పర్యాయపదాలు : రక్తం, రుధిరం

शरीर की नसों में बहने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ।

सैनिकों के शरीर से खून बह रहा था फिर भी वे मैदान में डटे हुए थे।
रक्त की उत्पत्ति शरीर की अग्नि या ताप से मानी गई है।
अश्र, असृक्, अस्र, आग्नेय, आत्मज, आत्मजात, आस्र, कीलाल, ख़ून, खून, ब्लड, रक्त, रसभव, रुधिर, लहू, लोह, लोहू, वृजिन, शोणित

నెత్తురు పర్యాయపదాలు. నెత్తురు అర్థం. netturu paryaya padalu in Telugu. netturu paryaya padam.