పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నివాసం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నివాసం   నామవాచకం

అర్థం : మనం నివశించుటకు గోడలతో నిర్మించుకొన్నది.

ఉదాహరణ : మా ఇంటిలో ఐదు గదులు కలవు విధవ యైన మంగళ నారీనికేతనంలో నివాసముంటోంది.

పర్యాయపదాలు : ఆవాసం, ఇల్లు, కొంప, గీము, గృహం, నిలయం, బవంతి, భవణం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

मनुष्यों द्वारा छाया हुआ वह स्थान, जो दीवारों से घेरकर रहने के लिए बनाया जाता है।

इस घर में पाँच कमरे हैं।
विधवा मंगला नारी निकेतन में रहती है।
अमा, अवसथ, अवस्थान, आगर, आगार, आयतन, आलय, आश्रय, केतन, गृह, गेह, घर, दम, धाम, निकेत, निकेतन, निलय, निषदन, पण, मकान, शाला, सदन, सराय

A dwelling that serves as living quarters for one or more families.

He has a house on Cape Cod.
She felt she had to get out of the house.
house

అర్థం : ఉండే లేదా స్ధాన్నాని చూచింటేటటువంటి ఆ విషయం దానితో ఎకడకైన చేరుకోనుట లేదా దేనైన చూడవచ్చు.

ఉదాహరణ : నేను వారి చిరునామా వేతుకుటలో ఇక్కడికి చేరుకోన్నాము.

పర్యాయపదాలు : ఉండుచోటు, చిరునామా


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी के रहने या मिलने के स्थान को सूचित करनेवाली वह बात जिससे किसी तक पहुँचा जाए या किसी को पा सकें।

मैं उसका पता ढूँढते हुए वहाँ पहुँचा।
अता-पता, ठाँ-ठिकाना, ठाँव, ठिकाना, ठौर, ठौर ठिकाना, ठौर-ठिकाना, नाँव-ठाँव, नाम-पता, नाव-ठाँव, पता, पता-ठिकाना, मक़ाम, मकाम, मुक़ाम, मुकाम

The place where a person or organization can be found or communicated with.

address

అర్థం : ఎండ, వాన, చలి నుంచి కాపాడుకోవాడానికి నిర్మించుకునేది

ఉదాహరణ : ఈ భవనాన్ని నిర్మించి మూడు సంవత్సరాలు అయింది.

పర్యాయపదాలు : ఆవాసం, ఇల్లు, గృహం, ధామం, నిలయం, బంగళా, భవంతి, భవనం, మందిరం, మాళిగ, వాసం, వాస్తువు, సదనం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

ईंट, पत्थर, लकड़ी आदि की लगभग स्थायी रूप से बनी कोई ऐसी बनावट जिसमें छत और दीवारें होती हैं और जो वास्तु के अंतर्गत आती है।

इस भवन के निर्माण में तीन साल लगे हैं।
इमारत, बिल्डिंग, भवन, वास्तु

A structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place.

There was a three-story building on the corner.
It was an imposing edifice.
building, edifice

అర్థం : అధికార భవనం

ఉదాహరణ : రాజ్య్ పాల్ నివాసం ఈ దారిలోనే.


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

किसी महत्त्वपूर्ण व्यक्ति (शासक आदि) के रहने का सरकारी या आधिकारिक भवन।

राज्यपाल निवास इसी मार्ग पर है।
निवास

The official house or establishment of an important person (as a sovereign or president).

He refused to live in the governor's residence.
residence

నివాసం   విశేషణం

అర్థం : కాపురం ఉండిన

ఉదాహరణ : భూకంపం వలన అనేక నివాస స్థలాలు నాశనమయ్యాయి

పర్యాయపదాలు : ఇల్లు, గూడు, గృహము


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

जहाँ पर वास हो या जहाँ कोई रहता हो।

भूकंप से कई आवासित बस्तियाँ उजड़ गईं।
अध्युष्ट, अबाद, अबादान, आबाद, आवासित, गुलज़ार, गुलजार, बसा, बसा हुआ

Inhabited by colonists.

colonised, colonized, settled

నివాసం పర్యాయపదాలు. నివాసం అర్థం. nivaasam paryaya padalu in Telugu. nivaasam paryaya padam.