పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిరర్థకం అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిరర్థకం   నామవాచకం

అర్థం : ఏదైనా ఒక అవస్థ

ఉదాహరణ : మనం ఈ అనర్థం నుండి తప్పించుకోవటానికి ఉపాయాన్ని ఆలోచించాలి.

పర్యాయపదాలు : అనర్థం


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

वह लकड़ी जिससे पीटकर ऊन साफ करते हैं।

मनोहर तगसा से ऊन को पीटकर साफ कर रहा है।
तगसा

అర్థం : నేర్పరితనం లేకపోవడం

ఉదాహరణ : అప్రవీణత కారణంగా శ్యామ్ ఈ పనిని సరిగ్గా చేయ్యలేదు.

పర్యాయపదాలు : అప్రవీణత, అసమర్ధత, కుశలతలేకుండుట, నిపునతలేకుండుట


ఇతర భాషల్లోకి అనువాదం :

प्रवीण न होने की अवस्था या भाव।

अप्रवीणता के कारण श्याम यह कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सका।
अकुशलता, अदक्षता, अनाड़ीपन, अनाड़ीपना, अनिपुणता, अपटुता, अपाटव, अपात्रता, अप्रवीणता, अल्हड़ता, अल्हड़पन, अल्हड़पना

Having no qualities that would render it valuable or useful.

The drill sergeant's intent was to convince all the recruits of their worthlessness.
ineptitude, worthlessness

నిరర్థకం పర్యాయపదాలు. నిరర్థకం అర్థం. nirarthakam paryaya padalu in Telugu. nirarthakam paryaya padam.