పేజీ చిరునామాను కాపీ చేయండి ట్విట్టర్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి వాట్సాప్‌లో భాగస్వామ్యం చేయండి ఫేస్బుక్లో భాగస్వామ్యం చేయండి
గూగుల్ ప్లే లో పొందండి
ఉదాహరణలు, పర్యాయపదాలు మరియు వ్యతిరేక పదాలతో తెలుగు నిఘంటువు నుండి నిమగ్నమైన అనే పదం యొక్క అర్థం.

నిమగ్నమైన   విశేషణం

అర్థం : లోనికి చొచ్చుకుపోవడం

ఉదాహరణ : నీటిలో మునిగిపోయిన పర్వతం మీద ఒక శివలింగం కూడా వుంది.

పర్యాయపదాలు : కూరుకుపోయిన, మునిగిపోయిన

अंदर घुसा, धँसा या पैठा हुआ।

जल में निमग्न पर्वत पर एक शिवलिंग भी है।
अन्तःप्रविष्ट, अवगाढ़, निमग्न

అర్థం : మనిషి పైకి రాకుండా నీటిలో కూరుకుపోవడం

ఉదాహరణ : మునిగిపోయిన నీటిలో పాడైపోవడంతో సందేహం కలిగింది.

పర్యాయపదాలు : మునిగిపోయిన

जिसमें स्नान किया गया हो।

अवगाहित जल के दूषित होने की आशंका है।
अवगाहित

అర్థం : ఏదైన కార్యంలో లేక విషయంలో మునిగిపోవడం

ఉదాహరణ : అతడు పూజలో లీనమైనాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకమైన, ఏకీభవమైన, ఐక్యమైన, లగ్నమైన, లీనమైన

जो किसी कार्य या विषय में लीन या पूरी तरह से लगा हुआ हो।

पूजा में तल्लीन माताजी किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहती।
अंतर्लीन, अनुरक्त, अनुरत, अनुसंरक्त, अन्तर्लीन, अभिनिविष्ट, अवगाहित, डूबा, डूबा हुआ, तदाकार, तन्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, निमग्न, निरत, प्रवण, मगन, मग्न, मशग़ूल, मशगूल, मस्त, रत, लिप्त, लीन, विभोर, संसक्त, सन्नद्ध

Giving or marked by complete attention to.

That engrossed look or rapt delight.
Enwrapped in dreams.
So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred.
Rapt with wonder.
Wrapped in thought.
absorbed, captive, engrossed, enwrapped, intent, wrapped

అర్థం : ఒక పనిలో పూర్తిగా మునిగిపోవడం

ఉదాహరణ : నిమగ్న జీవనం తర్వాత కూడా అతడు వ్యాయామం కోసం సమయాన్ని కేటాయిస్తాడు.

పర్యాయపదాలు : లీనమైన

जो किसी कार्य में रत या लगा हो।

व्यस्त जीवन के बाद भी वह व्यायाम के लिए समय निकाल लेता है।
मसरूफ, मसरूफ़, व्यस्त

Actively or fully engaged or occupied.

Busy with her work.
A busy man.
Too busy to eat lunch.
busy

అర్థం : ఏదైనా పనిలో లీనమైన.

ఉదాహరణ : అతను వ్యవసాయం చేయటంలో నిమగ్నమైనాడు.

పర్యాయపదాలు : ఏకమైన, ఐక్యమైన, మమేకమైన, మునిగిన, లయమైన

जो किसी काम में लगा हुआ हो।

अचानक बिजली चले जाने से खाने में जुटे लोग शोर मचाने लगे।
वह कृषि कार्य में जुटा है।
अभिमुख, कार्यरत, कार्यशील, जुटा, जुटा हुआ, परायण, प्रवृत्त, रत, लगा, लगा हुआ

Having ones attention or mind or energy engaged.

She keeps herself fully occupied with volunteer activities.
Deeply engaged in conversation.
engaged, occupied

నిమగ్నమైన పర్యాయపదాలు. నిమగ్నమైన అర్థం. nimagnamaina paryaya padalu in Telugu. nimagnamaina paryaya padam.